Sesja główna tegorocznego egzaminu maturalnego potrwa od 6 do 25 maja 2019 r.

Egzamin maturalny  stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎.

W większości liceów ogólnokształcących i techników w Polsce końcowej klasyfikacji dokonali nauczyciele na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Jedynie w 200 szkołach, zamiast rady pedagogicznej, obowiązek w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów przejął dyrektor szkoły (na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe). W żadnej ze szkół nie było konieczności zastosowania przepisów dotyczących sytuacji, w której klasyfikacji końcowej tegorocznych absolwentów dokona nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach! ‎